Rentna štednja

Rentna štednja

Uživajte u redovnom izvoru prihoda…

Rentna štednja je poseban štedni proizvod Komercijalne banke, koji Vam omogućava da tokom trajanja oročenja redovno dobijate kamatu, koja će Vam se isplaćivati kao renta, odnosno kao dodatni redovni prihod.

Banka vrši isplatu i prenos kamate sa dinamikom prema Vašem izboru. Prenos kamate se vrši na avista račun-knjižicu.

Ostvarujete mjesečnu rentu uz sledeće uslove:

  • valuta rentnog oročenja može biti isključivo EUR ili USD;
  • minimalni iznos uloga je 1000,00 eur ili protivvrjednost u valuti usd.
  • na jednoj partiji rentne štednje može biti samo jedan ulog;
  • ne postoji mogućnost djelimične isplate sredstava sa partije rentne štednje u toku roka oročenja;
  • likvidaciju prije isteka roka oročenja Banka može dozvoliti samo u izuzetnim slučajevima uz podnošenje pisanog zahtjeva klijenta.
  • Razoročenje Rentne štednje vršilo bi se uz umanjenje osnovnog uloga za isplaćenu kamatu i uz primjenu avista kamatne stope za period od dana pologa do dana razoročenja.

RENTNA ŠTEDNJA – POSEBAN VID ŠTEDNJE
Valuta rentnog oročenja može biti isključivo EUR ili USD
-Mnimalni iznos uloga 1000 EUR (ili protivvrednost u valuti USD)
ISPLATA KAMATE MJESEČNO


Rentna štednja EUR

ROČNOST


God.niv

6 mjeseci

1,10

12 mjeseci

2,00

24 mjeseci

2,20

36 mjeseci

2,40

Rentna štednja USD

ROČNOST


God.niv

6 mjeseci

0,80

12 mjeseci

1,10

24 mjeseci

1,30

36 mjeseci

1,35




Napomena: Iskazane kamatne stope su jednake efektivnim kamatnim stopama i date su u bruto iznosu na godišnjem nivou.