Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija

Komercijalna banka AD Podgorica odobrava plasmane fizičkim licima, državljanima Crne Gore i stranim državljanima koji imaju dozvolu za boravak i rad u Crnoj Gori.

Starosna granica je od 18 godina u momentu podnošenja zahtjeva do 70 godina starosti u trenutku otplate poslednjeg mjesečnog anuiteta, osim u slučaju osiguranja života/kredita vikuliranog u korist Banke i drugog obezbjeđenja koje Banka ocijeni prihvatljivim, pod uslovom da saldo duga po kreditu nakon 70 godine straosti korisnika kredita nije veći od 3.000,00 eura.

Potrebna dokumentacija za analizu pojedinačnih zahtjeva i procjenu kreditne sposobnosti

Dodatna dokumentacija vezana za plasmane kod kojih je sredstvo obezbjeđenja hipoteka

  • Ugovor / Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti;
  • List nepokretnosti;
  • Procjena nepokretnosti

Banka u skladu sa posebnim uslovima definisanim Katalogom kreditno garancijskih poslova i internom segmentacijom klijenata pored navedene dokumentacije moze tražiti i dodatna dokumenta u zavisnosti od iznosa i vrste plasmana.