Kredit za stambene/poslovne nepokretnosti

Kredit za stambene/poslovne nepokretnosti

Krediti iz ovog programa odobravaju se za sledeće namjene:

§  Kupovina i izgradnja stana ili kuće;

§  Kupovina poslovnog prostora;

§  Rekonstrukcija, adaptacija, popravka stana ili kuće;

§  Kupovina građevinskog zemljišta bez objekta ili s djelimično izgrađenim objektom;

§  Refinansiranje stambenog kredita u korišćenju kod banke čije je poslovno sjedište na teritoriji zemlje članice Grupe, a namjena mu je bila iz prve tri navedene tačke ovog stava.

 

*U slučaju izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i popravke 50% sredstava kredita biće isplaćeno na transkacioni račun klijenta, a 50% na račun izdavaoca računa odnosno profakture.

**U slučaju kupovine nepokretnosti sredstava kredita biće prenešena na račun korisnika kredita, a zatim sa istog uz prethodno unijet kontranalog na račun prodavca nepokretnosti  shodno kupoprodajnom ugovoru/ predugovoru ili drugom dokumentu kojim se dokazuje sticanje prava svojine na nepokretnosti.

 

KREDIT ZA STAMBENE I POSLOVNE NEPOKRETNOSTI

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit

ROK OTPLATE

Stambene nepokretnosti

Do 300 mjeseci

Poslovne nepokretnosti

Do 120 mjeseci

GRUPE KLIJENTA

PREMIUM

A+

A

NOMINALNA KAMATNA STOPA na godišnjem nivou

 Stambene nepokretnosti

od 3,94%+6M Euribor do 9,94% + 6M Euribor, promjenjiva

ili

od 5,24%  do 9,94%, fiksna

 

od 4,14%+6M Euribor do 9,94%+6M Euribor, promjenjiva

ili

od 5,44%  do 9,94%, fiksna

 

od 4,34%+6M Euribor do 9,94%+6M Euribor,

promjenjiva

ili

od 5,64%  do 9,94%, fiksna

 

 

 

 

 

 

 

Poslovne nepokretnosti

 

od 3,94%+6M Euribor do 9,94% + 6M Euribor, promjenjiva

ili

od 5,24%  do 9,94%,

fiksna  

 

od 4,14%+6M Euribor do 9,94%+6M Euribor, promjenjiva

ili

od 5,44%  do 9,94%, fiksna

 

od 4,34%+6M Euribor do 9,94%+6M Euribor,

promjenjiva

ili

od 5,64%  do 9,94%,

fiksna

 

 

Fiksna marža primjenjuje se prvih 36 mjeseci.

Nakon isteka fiksnog perioda primenjuje se promjenjiva, fiksna marža +vrijednost 6M Euribor-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.06. i 31.12.

NAKNADA

(% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed)

do 1,00% (min EUR:10,00)

od 0,50% do 1,50%

od 1,00% do 2,50%

OBEZBEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita,

Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:1,25

OTPLATA KREDITA

Vrši se u mjesečnim anuitetima

POSEBNI USLOVI

▪Mogućnost gotovinske isplate sredstava do 10% iznosa odobrenog stambenog kredita (min EUR 1.000,00)

▪Korisnik kredita u trenutku otplate poslednjeg mjesečnog anuiteta ne može biti stariji od 70 godina života, osim u slučaju dostavljanja: osiguranja života/kredita ili drugog obezbjeđenja koje Banka ocjeni prihvatljivim u slučaju kada saldo duga po kreditu nakon 70.godine starosti korisnika kredita nije veći od EUR 3.000,00

▪Uz polisu životnog osiguranja vinkuliranu u korist Banke, kamatna stopa se može umanjiti za 0,2%.

▪Za kredite namijenjene kupovini poslovnih nepokretnosti obavezno učešće minumum 30% od iznosa kupoprodajne cijene.

               

 

*Banka u skladu sa posebnim uslovima definisanim Katalogom kreditno garancijskih poslova i internom segmentacijom klijenata može tražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.

 

 

 

 

 

Primjer

 

 

VRSTA KREDITA

KREDIT ZA STAMBENE I POSLOVNE NEPOKRETNOSTI

GRUPA KLIJENTA

Premium

IZNOS KREDITA

52.000,00

ROK OTPLATE

300

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA

3,94%+6M Euribor

NAKNADA BANKE  

EUR 520,00  (1% od iznosa kredita)

MJESEČNI ANUITET

EUR 272,79

OBEZBJEĐENJE KREDITA

Mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita,

Hipoteka I reda u korist Komercijalne Banke pod uslovom da je odnos iznosa kredita i vrijednosti nepokretnosti 1:1,25

 

TAKSA OVJERE ZALOŽNE IZJAVE

EUR 254,10

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

EUR 31,00

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI***

EUR 8,00

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 60,00

TROŠKOVI REPROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

EUR 30,00

 

 

TROŠKOVI OSIGURANJA NEPOKRETNOSTI

EUR 210,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA

EUR 3,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICE

EUR 2,00

UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ TREBA DA PLATI

EUR 83.164,20

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

4,25%

Vrijednost 6M Euribor-a na 31.12.2018.godine iznosi -0,237%. 

 

*Vrijednost troškova premije osiguranja, procjene vrijednosti nepokretnosti i takse za upis hipoteke, u primjeru, uzete su za stambeni prostor površine 45 m2 u zgradi, koja se nalazi centralnom dijelu Crne Gore, nadležnosti Uprave za nekretnine PJ Podgorica.

U konačan obračun EKS na kredit, u zavisnosti od definisanih uslova, sredstava obezbjeđenja, biće uključeni i svi ostali troškovi u skladu sa regulativom.

 

**Reprezentativni primer je obračunat za Premium grupu klijenta Banke.

***Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.