Gotovinski krediti

Komercijalna banka AD Podgorica odobrava plasmane fizičkim licima, državljanima Crne Gore i stranim državljanima koji imaju dozvolu za boravak i rad u Crnoj Gori.

Starosna granica je od 18 godina u momentu podnošenja zahtjeva do 70 godina starosti u trenutku otplate poslednjeg mjesečnog anuiteta, osim u slučaju osiguranja života/kredita vikuliranog u korist Banke i drugog obezbjeđenja koje Banka ocijeni prihvatljivim, pod uslovom da saldo duga po kreditu nakon 70 godine straosti korisnika kredita nije veći od 3.000,00 eura.

 

Krediti iz ovog programa odobravaju se za sledeće namjene:

Kupovina ili izgradnja stana ili kuće;

Kupovina poslovnog prostora;

Rekonstrukcija ili adaptacija ili popravka stana ili kuće;

Kupovina građevinskog zemljišta bez izgrađene građevine ili s djelimično izgrađenom građevinom;

Refinansiranje stambenog kredita u korišćenju koji je uzet kod banke čije je poslovno sjedište na teritoriji zemlje članice Grupe i utrošen je za namjene iz prve, druge i treće tačke ovog stava.

*U slučaju izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i popravke 50% sredstava kredita biće isplaćeno na transkacioni račun klijenta, a 50% na račun izdavaoca računa odnosno profakture.

**U slučaju kupovine nepokretnostisredstava kredita biće prenešena na račun korisnika kredita, a zatim sa istog uz prethodno unijet kontranalog na račun prodavca nepokretnosti shodno kupoprodajnom ugovoru/ predugovoru ili drugom dokumentu kojim se dokazuje sticanje prava svojine na nepokretnosti.