Visa Business

Visa Business

Visa Business kartica je kartica namijenjena pravnim licima klijentima Banke, koja imaju transakcioni račun u Nacionalnom platnom prometu otvoren u Komercijalnoj banci. Ukoliko Klijent koristi namjenski račun za VISA Business karticu dužan je da virmanski prenosi sredstva koja želi da koristi ovom karticom.

Visa Business je pogodna za kupovinu putnih karata, plaćanje hotelskog smještaja, plaćanja Rent-a-car usluga, goriva, potrošnog materijala, rezervnih djelova, plaćanja preko interneta, kao i za podizanje gotovine sa isplatnih uređaja u zemlji i u inostranstvu. 

Kompaniji može biti izdat neograničen broj kartica. Kartica funkcioniše po principu on-line stanja na transakcionom računu u Nacionalnom platnom prometu. Kompanija Nosioca može defininisati dnevni i mjesečni limit potrošnje po svakoj pojedinačnoj kartici izdatoj na Nosioca, a do visine raspoloživih sredstava na računu. Navedeni limiti za potrošnju i podizanje gotovine su izraženi u eurima, bez obzira da li se radi o potrošnji u zemlji ili inostranstvu.

Ova kartica je praktičan način plaćanja za sve korporativne klijente.

Telefon: +382 19819