Visa Business

Visa Business

Visa Business kartica je kartica namijenjena pravnim licima klijentima Banke, koja imaju transakcioni račun u Nacionalnom platnom prometu otvoren u Komercijalnoj banci. Klijent je dužan da virmanski prenosi sredstva koja želi da koristi ovom karticom na poseban račun za ovu namjenu – Visa Business račun.

Visa Business se može koristiti za kupovinu karata za putovanja, plaćanje hotelskog smještaja, plaćanja Rent-a-car, potrošnog materijala, rezervnih djelova, u zemlji i u inostranstvu, plaćanja preko on-line internet aplikacija, kao i za podizanje gotovine sa računa kada ste u inostranstvu.

 

Kompaniji može biti izdat neograničen broj kartica. Kartica funkcioniše po principu on-line stanja na transakcionom računu u Nacionalnom platnom prometu. Kompanija nosioca mo\e defininisati mjesečni limit potrošnje po svakoj pojedinačnoj kartici izdatoj na Nosioca. Raspolaganje sredstvima po svakoj pojedinačnoj kartici, ograničeno je do iznosa utvrđenog mjesečnog i dnevnog limita za potrošnju i podizanje gotovine, a do visine raspoloživih sredstava na računu. Navedeni limiti za potrošnju i podizanje gotovine su izraženi u eurima, bez obzira da li se radi o potrošnji u zemlji ili inostranstvu.

Ova kartica je praktičan način plaćanja za sve korporativne klijente.

Telefon: +382 19819