Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije

Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije

Komercijalna banka AD Podgorica pruža sve usluge vezane za platni promet u zemlji. Pravnim i fizičkim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost otvaramo račune u banci preko kojih mogu vršiti plaćanja, u skladu sa propisima i ugovorom o otvaranju i vođenju računa zaključenim sa bankom.
 
Komercijalna banka obavlja brz, siguran i efikasan platni promet u zemlji, uz povoljne tarife na domaćem tržištu. 

Komercijalna banka vam nudi mogućnost elektronskog plaćanja iz sjedišta firme, uz minimalna ulaganja u opremu!

Prijem naloga za izvršenje u toku bankarskog dana obavlja se svakim radnim danom:

  • od 8:00 do 16:00 časova (za gotovinske i bezgotovinske naloge na šalteru Banke)
  • od 8:00 do 17:30 časova (za elektronske naloge)

U filijali Capital Plaza do 17:30. (filijala ima 2 smjene).

Interna plaćanja mogu se vršiti i subotom:

  • od 8:00 do 13:00 časova (za gotovinske i bezgotovinske naloge na šalteru Banke)
  • od 8:00 do 13:00 časova (za elektronske naloge)

Sve informacije u vezi elektronskog platnog prometa (E-banking) možete dobiti na telefon:
Tel: +382 20/426 361
Servisni centar eMon:
Tel: +382 20/408 801

Ukoliko se odlučite za poslovanje putem e-bankinga ostvarićete uštedu do 10 % u odnosu na redovne naknade.

Detaljnije >>
Potrebna dokumentacija za otvaranje računa pravnih lica koja obavljaju  registrovanu djelatnost je sledeća:

 

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa pravnih lica i preduzetnika - rezidenata


1. Rješenje o registraciji u Centralni registar privrednog suda, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ako je za njega registrovanje propisano;Rješenje ne smije da bude starije od tri mjeseca osim u slučaju kada nije bilo promjena u Rješenju u odnosu na ono koje je preuzeto sa sajta CRPS;
2. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano;
3.Izvod iz zakona, ako se osniva neposredno na osnovu zakona, odnosno ako se registracija ne vrši kod Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS-a) ili nadležnog organa;
4. Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnostima, ukolilko djelatnost nije upisana u Rješenju;
5. Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva registracija propisana;
6. Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva, ako to lice nije određeno u aktu o registraciji, odnosno u zakonu ili drugom propisu na osnovu kojeg se vrši osnivanje tog lica;
7. Ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva – OP obrazac;
8. Statut, ako je njegovo donošenje predviđeno zakonom;
9. Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) – osnivači i ovlašćena lica, kao i lica ovlašćena za potpisivanje u KDP.8. Statut, ako je njegovo donošenje predviđeno zakonom;
9. Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) – osnivači i ovlašćena lica, kao i lica ovlašćena za potpisivanje u KDP.

Preuzmite dokumenta:

1) Zahtjev za otvaranje računa
2) KDP-Karton deponovanih potpisa

3) Okvirni ugovor:
-Opšti uslovi poslovanja za transakcione račune pravnih lica i preduzetnika.
- Odluka o naknadama za usluge platnog prometa (tarife).
- Kursna lista Banke koja važi na dan primjene.
- Terminski plan izvršenja transakcija i
- Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa klijenta.

4. PEL Obrazac tj. "Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica".
5. Obrazac "Podaci o osnivačima pravnog lica, za koje se otvara račun".
6. Obrazac "Podaci o osnivaču - pravnom licu i njegovim osnivačima pravnim i fizičkim licima (podaci o osnivačevim osnivačima)".
7. Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke (po jedan obrazac za svaki račun).

 

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa pravnih lica i preduzetnika- nerezidenata


Uz zahtjev za otvaranje transakcionog računa nerezidentnog pravnog lica i preduzetnika neophodna je sledeća dokumentacija:

1. Izvod iz registra u kome je pravno lice - nerezident upisan u državi u kojoj ima registrovano sjedište ili, ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar – drugi validni dokument o osnivanju u skladu sa propisima države sjedišta, na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja.

Navedeni dokument se dostavlja u originalu ili kao kopija ovjerena od nadležnog organa i prevedena na crnogorski jezik, ne stariji od tri mjeseca;

2. Ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva;
3. Popunjeni karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rješenja o registraciji pravnog lica – nerezidenta u državi sjedišta i lica na koje je ovlašćeno lice prenijelo pravo potpisivanja, odnosno iz drugog validnog dokumenta o osnivanju, ovjeren pečatom kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje

Banka klijentu daje sledeće obrazce koje je obavezan da popuni:
- PEL obrazac (politički eksponirano lice) .
- Podaci o osnivačima pravnog lica;
- Podaci o osnivačevim osnivačima;
- Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke.