Plaćanja i naplata

Plaćanja i naplata

Komercijalna banka obezbeđuje brz i kvalitetan transfer novca, zahvaljujući značajnoj  mreži ekspozitura i razvijenoj korespodentskoj mreži u inostranstvu, bilo da je reč o novčanim prilivima iz inostranstva u korist računa građana/firmi ili  plaćanjima koja građani/firme vrše prema inostranstvu.
Da bi se omogućilo nesmetano obavljanje prenosa sredstava iz inostranstva  po osnovu međunarodnih platnih transakcija u korist vaših transakcionih računa  otvorenih kod Banke, molimo Vas da pošiljaocu sredstava skrenete pažnju na važnost IBAN-a, koji treba da bude naveden na nalozima, čime će se znatno ubrzati prenos sredstava i izbjeći dodatni troškovi. U protivnom, moguće je da ino banka zaračuna dodatne troškove, koji su ponekad čak i višestruko veći od iznosa troškova obrade naloga za prenos i padaju na teret klijenta – primaoca sredstava.
Novčana sredstva primljena  po osnovu međunarodne platne transakcije na transakcioni račun klijenta,u zavisnosti od njegovog  zahtjeva,  Banka može da:


1. Prenese na transakcioni račun klijenta  za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija;
2. Izvrši isplatu u gotovom novcu;
3.Izvrši plaćanje obaveza u inostranstvu klijenta.


Novčane doznake iz inostranstva mogu se primati iz svih zemalja svijeta, a isplata se vrši u originalnoj valuti u kojoj su sredstva poslata, a na zahtev klijenta.

 

Detaljnije >>
Instrukcije za prijem doznake iz inostranstva, u zavisnosti iz koje zemlje primate novac i u kojoj valuti, mogu se dobiti u bilo kojoj ekspozituri Banke.


Šta je IBAN?

IBAN (IBAN – international bank account number) predstavlja niz od 22 alfanumerička znaka, koji precizno identifikuju zemlju, banku i račun klijenta u Banci bilo gde u svetu, a primenjuje se u svim zemljama EU. 
Saglasno Odluci o strukturi, bližim uslovima i načina otvaranjai ukidanja transakcionih računa, odnosno primjeni  međunarodnih pravila i IBAN standarda, Komercijalna Banka primenjuje IBAN standard, koji podrazumijeva prilagođavanje strukture postojećih transakcionih  računa u Bankama, prema precizno definisanoj o strukturi  IBAN-a.

Kome je potreban IBAN?

IBAN je neophodan za sve klijente koji po bilo kom osnovu očekuju priliv iz inostranstva ili usmeravaju sredstva u inostranstvo i sastavni je dio svih instrukcija zasprovođenje međunarodnih platnih transakcija.

Koja je svrha IBAN-a?

Osnovni cilj IBAN-a je da omogući automatizaciju procesa plaćanja u medjunarodnom platnom prometu, umanji mogućnost grešaka, smanji troškove i vrijeme prenosa sredstava

Kako saznati svoj IBAN?

Da biste saznali svoj IBAN, neophodno je da se o istom informišete kod odgovornog radnika u bilo kojoj ekspozituri Komercijalne banke AD Budva i tačan i potpun IBAN dostavite pošiljaocu sredstava u inostranstvu.

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa pravnih lica i preduzetnika - rezidenata

 

1. Rješenje o registraciji u Centralni registar privrednog suda, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ako je za njega registrovanje propisano;Rješenje ne smije da bude starije od tri mjeseca osim u slučaju kada nije bilo promjena u Rješenju u odnosu na ono koje je preuzeto sa sajta CRPS;
2. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano;
3.Izvod iz zakona, ako se osniva neposredno na osnovu zakona, odnosno ako se registracija ne vrši kod Centralnog registra privrednih subjekata ( CRPS-a) ili nadležnog organa;
4. Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnostima, ukolilko djelatnost nije upisana u Rješenju;
5. Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva registracija propisana;
6. Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva, ako to lice nije određeno u aktu o registraciji, odnosno u zakonu ili drugom propisu na osnovu kojeg se vrši osnivanje tog lica;
7. Ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva – OP obrazac;
8. Statut, ako je njegovo donošenje predviđeno zakonom;
9. Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) – osnivači i ovlašćena lica, kao i lica ovlašćena za potpisivanje u KDP.8. Statut, ako je njegovo donošenje predviđeno zakonom;
9. Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) – osnivači i ovlašćena lica, kao i lica ovlašćena za potpisivanje u KDP.

Ostalu dokumentaciju možete dobiti u prostorijama Banke:

1) Zahtjev za otvaranje računa
2) KDP-Karton deponovanih potpisa

3) Okvirni ugovor:
-Opšti uslovi poslovanja za transakcione račune pravnih lica i preduzetnika.
- Odluka o naknadama za usluge platnog prometa (tarife).
- Kursna lista Banke koja važi na dan primjene.
- Terminski plan izvršenja transakcija i
- Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa klijenta.

4. PEL Obrazac tj. "Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica".
5. Obrazac "Podaci o osnivačima pravnog lica, za koje se otvara račun".
6. Obrazac "Podaci o osnivaču - pravnom licu i njegovim osnivačima pravnim i fizičkim licima (podaci o osnivačevim osnivačima)".
7. Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke (po jedan obrazac za svaki račun).

 

Po otvaranju racuna, klijent dobija instrukcije za placanje koje ce sadrzati:

  • IBAN
  • Naziv firme
  • Adresu
  • Naziv korespodentske banke preko koje ce prilivi stizati

 

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa pravnih lica i preduzetnika- nerezidenata

 

Uz zahtjev za otvaranje transakcionog računa nerezidentnog pravnog lica i preduzetnika neophodna je sledeća dokumentacija:

1. Izvod iz registra u kome je pravno lice - nerezident upisan u državi u kojoj ima registrovano sjedište ili, ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar – drugi validni dokument o osnivanju u skladu sa propisima države sjedišta, na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja.Navedeni dokument se dostavlja u originalu ili kao kopija ovjerena od nadležnog organa i prevedena na crnogorski jezik, ne stariji od tri mjeseca;

2. Ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva;
3. Popunjeni karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rješenja o registraciji pravnog lica – nerezidenta u državi sjedišta i lica na koje je ovlašćeno lice prenijelo pravo potpisivanja, odnosno iz drugog validnog dokumenta o osnivanju, ovjeren pečatom kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje

Banka klijentu daje sledeće obrazce koje je obavezan da popuni:
- PEL obrazac (politički eksponirano lice) .
- Podaci o osnivačima pravnog lica;
- Podaci o osnivačevim osnivačima;
- Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke.