Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije

Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije

Zahvaljujući kontinuiranoj likvidnosti i visokom ugledu u međunarodnim finansijskim krugovima, Komercijalna banka AD Podgorica, svim svojim cijenjenim deponentima efikasno i stručno pruža usluge platnog prometa sa inostranstvom:

1. Otvaranje i vođenje transakcionih računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija za rerezidenta i nerezidentana fizička lica i pravna lica i preduzetnike.

2. Sprovođenje međunarodnih platnih transakcija- plaćanja i naplata; 

3. Kupoprodaja sredstava u drugoj valuti;

 

Nalozi se mogu izvršavati i preko OfficeBanking aplikacije.

Banka pruža usluge svim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, a nakon zaključivanja Ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa.

Ukoliko se nalog ispostavi u skladu sa terminskim planom ,Banka ce placanje izvrsiti sa valutom T+0 bez dodatnih troskova.

Kupoprodaja deviza: 

 

Kupovina  deviza iz potencijala Banke

Komercijalna banka nudi svojim klijentima kupovinu deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Klijent kontaktira banku putem telefona +382/20426-318 ; +382/20426-316   ili dostavlja Banci Zahtjev za kupovinu deviza na mail adresu treasury@kombank.me . Obračun sa instrukcijama za uplatu Banka dostavlja klijentu e-mailom odmah po dobijanju zahtjeva za kupovinu deviza.

Zahtjev za kupovinu deviza

Zahvaljujući visokoj deviznoj likvidnosti i širokoj mreži banaka sa kojima se obavlja SWIFT komunikacija u inostranstvu, banka nudi mogućnost plaćanja u više različitih valuta po najpovoljnijim tržšnim uslovima.

Prodaja deviza Banci

Komercijalna banka po nalogu klijenata izvršava otkupe deviza sa deviznih računa u najkraćem mogućem roku, odmah po dobijanju zahtjeva za otkup deviza. Zahtjev za otkup deviza se dostavlja Banci u slobodnoj formi, na memorandumu klijenta. Eurska protivvrijednost deviza prodatih Banci se prenosi na tekuće račune klijenata odmah po dobijanju zahtjeva.

Odjeljenje zaduženo za kupoprodaju deviza će biti na raspolaganju klijentima Banke u dijelu savjetovanja i informisanja o dešavanjima na medjunarodnom tržištu novca. Banka misli na Vas !