Komercijalna banka AD Podgorica pruža sve usluge vezane za platni promet u zemlji

Komercijalna banka AD Podgorica, svim svojim cijenjenim deponentima efikasno i stručno pruža usluge platnog prometa sa inostranstvom