Odobravaju se Za finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima i finansiranje tekuće likvidnosti.

Odobravaju za finansiranje tekuće likvidnosti, obrtnih sredstava, izvoza, refinansiranja obaveza i kredita kod drugih banaka i ostale namene.

Odobravaju za finansiranje obrtnih sredstava, izvoza, zaliha, finansiranja potraživanja, finansiranja obaveza prema dobavljačima, refinansiranja kredita kod drugih banaka.

Odobravaju za kupovinu opreme, mašina i vozila, poslovnog prostora, refinansiranje investicionih kredita i legalizaciju izgrađenih objekata.

Cash- collateral krediti , koji su obezbijeđeni 100% depozitom, se uobičajeno koriste za sve vrste namjena, u skladu sa potrebama korisnika kredita .

Investiciono-razvojni fond Crne Gore (IRF)