Ostvarivanje zaštite prava i interesa klijenta

Poštovani,

Obavještavamo Vas da, ukoliko kao klijent Komercijalne banke AD Podgorica (dalje: Banka), odnosno kao davalac sredstva obezbjeđenja, smatrate da se Banka ne pridržava odredaba zakona i drugih propisa kojima se uređuju finansijske i platne usluge, opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz zaključenog ugovora, ili je svojim činjenjem ili ne činjenjem povrijedila Vaše pravo, imate pravo da podnesete prigovor u pisanoj formi.

Prigovor možete podnijeti u roku od 3 godine od dana kada je učinjena povreda Vašeg prava ili interesa. Po isteku ovog roka, Banka nije u obavezi da razmatra prigovor, s tim što isti može razmotriti i/ili prihvatiti ako smatra da je osnovan.

Prigovor možete podnijeti lično u poslovnim prostorijama Banke, poštom na adresu: Komercijalna banka AD Podgorica, ul. Cetinjska 11, poslovni centar The Capital Plaza, Kula PC1 ili na adresu bilo koje filijale/ekspoziture, elektronskom poštom na adrese: prigovori@kombank.me ili office@kombank.me, kao i na Internet stranici Banke u dijelu - Kontakt.

Prigovor treba da sadrži podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi Vaš odnos sa Bankom na koji se taj prigovor odnosi (npr. broj tekućeg računa, kreditne partije, poslednje 4 cifre broja kartice i sl.), kao i razloge podnošenja prigovora iz koga se jasno vidi što VI tražite da Banka učini. U vezi Vašeg zahtjeva Banka će izdati potvrdu o prijemu prigovora.

Banka je dužna da razmotri Vaš prigovor i dostavi Vam pisani odgovor, najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema prigovora. Izuzetno, ukoliko Banka ne može da dostavi odgovor u tom roku, iz objektivnih razloga koji ne zavise od njene volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana. O navedenim razlozima i krajnjem roku za davanje odgovora bićete obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Ukoliko budete nezadovoljni odgovorom na prigovor ili Vam odgovor ne bude dostavljen u propisanom roku, imate pravo da, prije pokretanja sudskog spora, podnesete pritužbu Bankarskom ombudsmanu.

 

Pored prava na prigovor i pritužbu, imate pravo i na pokretanje postupka posredovanja u cilju vansudskog rješavanja spornog odnosa. Postupak posredovanja možete pokrenuti kako po prijemu odgovora Banke na prigovor odnosno isteka roka za dostavljanje istog, tako i u toku odnosno nakon postupka po pritužbi pred Bankarskim ombudsmanom.