Dobrodošlica

Sa ponosom se predstavljamo kao jedna od članica Grupe KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, koja je osnivač Komercijalne banke AD Podgorica i ujedno jedini akcionar Banke sa 100 % akcijskog kapitala. 

Komercijalna banka AD Podgorica prisutna je na tržištu Republike Crne Gore od 1993 godine  kao ekspozitura, a od 1996.godine kao  filijala Komercijalne banke ad Beograd. Početkom 2003.godine, nakon dobijanja licence za rad Centralne banke Crne Gore, posluje kao Komercijalna banka ad Budva. Godine 2018. Banka seli svoje poslovno sjedište iz Budve u Podgoricu i mijenja naziv u Komercijalna banka AD Podgorica.

Za nama su 25 godina sigurnog i uspješnog poslovanja. Pređeni put je obilježen stalnim rastom i napretkom. Naše ambicije  su da u godini u kojoj smo sada, ali i u godinama koje su pred nama, postanemo još jači i veći.
Spadamo u grupu profitabilnih, likvidnih i stabilnih banaka sa uzlaznim parametrima poslovanja Pokazatelji poslovanja su pozitivni i zadovoljavajući, u okvirima limita utvrđenih zakonom,  poslovnom politikom Banke i osnivača.


Detaljnije >>

Djelatnost Banke obuhvata sve poslove koji su definisani postojećim zakonskim prropisima i to: primanje novčanih depozita, odobravanje kredita za sopstveni račun, izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza, kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja, izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata, platni promet u zemlji i sa inostranstvom, finansijski lizing, poslove sa hartijama od vrijednosti, trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta, depo poslove i poslove koji su dio bankarskih poslova u skladu sa statutom banke.

Banka svoje poslovanje obavlja preko filijala u Budvi, Podgorici i Kotoru, kao i ekspozitura u Budvi, Podgorici, Baru, Nikšiću, Bijelom Polju,Tivtu, Kotoru i Herceg Novom.

Sve poslove Banka obavlja kvalitetno i efikasno, zahvaljujući tehnološkim, materijalnim i kadrovskim potencijalima. Dinamiku poslovanja i razvoj Banke opredjeljuju prvenstveno potrebe njenih klijenata i poslovna politika osnivača. Opremljeni smo savremenom tehnikom za sve bankarske usluge, uveli smo nove proizvode u svim segmentima usluga, posebno usluge kartičarstva, elektronske i WEB banke.
    
Marta 2008.godine, usvojen je novi Zakon o bankama. U propisanom roku, Banka je uskladila svoje poslovanje sa Zakonom. Usvojen je Statut Banke i izabrani su organi Banke: Odbor direktora, Odbor za reviziju, imenovala je Glavnog izvršnog i izvršne direktore, čime je uspostavljen sistem korporativnog upravljanja Bankom. 
U toku je, takođe, usklađivanje sa podzakonskim aktima Centralne banke Crne Gore saglasno Zakonu o bankama, kao i aktima Grupe.

Banka uredno servisira sve bankarske usluge. Klijentima, kojih imamo preko 48 hiljade, omogućeno je  promptno raspolaganje sredstvima u svakom momentu, isplaćujemo štednju po viđenju svim građanima, plaćanje u unutrašnjem i  ino prometu vršimo odmah.

U dosadašnjem radu osnovni postulati našeg angažovanja bili su: zaštita interesa klijenata, povjerenje, pouzdanost i iskrenost. Profesionalnost i korektnost su  naša legitimacija i ulaznica u svijet biznisa.

Naš  slogan je  Sigurnost !