Štednja

Štednja

Komercijalna banka Vam nudi veliki izbor štednih proizvoda, sa veoma visokim kamatama i uslovima, prilagođenim Vašim različitim potrebama. 

Uvažavajući potrebe svojih klijenata, Banka je ponudila lepezu štednih proizvoda, sa ciljem da Vam omogući izbor koji će najviše odgovarati Vašim potrebama i željama.

Postanite i Vi jedan od zadovoljnih štediša Komercijalne banke!

Svoj štedni račun možete otvoriti besplatno:

  • kao fizičko lice (bilo da ste rezident ili nerezident), uz važeći identifikacioni dokument
  • na ime maloljetnog lica, uz izvod iz matične knjige rođenih, kao i lica pod starateljstvom

 

Kao vlasnik štednog uloga, pravo raspolaganja sredstvima možete prenijeti na drugo lice u pismenoj formi, i to: kao pravo raspolaganja sredstvima bez ograničenja, samo do određenog iznosa i za određene namjene.

Štedite prema vlastitim potrebama i mogućnostima 
 
Pored ličnih uplata, na štedne uloge možete primati prilive iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), prilive po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu stana i drugo.

Svoja sredstva možete čuvati na računu ili knjižici, kao štednju po viđenju ili kao oročenu štednju, u različitim rokovima koje Vam nudi Banka:
-oročena štednja na 3,6,12,24 i 36 mjeseci, sa pripisom kamate po isteku roka oročenja;
-oročena štednja sa isplatom kamate (kao rente) u kraćem vremenskom intervalu - na mjesečnom nivou


Oročite svoja sredstva po najpovoljnijim uslovima! 

Oročite svoja sredstva kod Komecijalne banke, zaključite sa Bankom Ugovor o oročenom štednom ulogu i koristite brojne pogodnosti:

  • minimalni iznos za oročavanje sredstava je 100 eur-a ili protivvrjednost u drugoj valuti;
  • oročeni štedni ulozi se po isteku inicijalnog roka automatski prenose na avista račune i likvidiraju

na štednju u stranoj valuti građana, Banka obračunava i pripisuje kamatu u valuti pologa, saglasno Odluci o kamatnim stopama Banke;

Banka ima pravo pod uslovima definisanim internim aktima da prilikom ugovaranja kamatne stope odstupi od uslova iz Odluke o kamatnim stopama.

 

Pregled visine kamatnih stopa oročene štednje građana
 

VAŽE OD  25.09.2017. GODINE

 

Depoziti građana po viđenju EUR godišnje
Štedni ulozi 0,01%
Tekući računi 0,01%
Ino penzije Bez kamate
Nerezidentni računi po viđenju Bez kamate

Po viđenju

God.nivo   0,00%

ROČNOST

God.niv

3 mjeseca

do 0,80

6 mjeseci

do 1,10

12 mjeseci

do 2,00

24 mjeseci

do 2,20

36 mjeseci

do 2,40

 

OZNAKA VALUTE

PO VIĐENJU

R O Č N O S T

   

3 mjeseca

6 mjeseci

12 mjeseci

24 mjeseci

36 mjeseci

   

Kamatna

Stopa

     
 

God. nivo

God.niv

God.niv.

God.niv.

God.niv.

God.niv.

USD

0,01%

do 0,35

do 0,80

do 1,10

do 1,30

do 1,35

GBP

0,00%

do 0,35

do 0,80

do 1,10

do 1,30

do 1,35

OS. VALUTE

0,00%

         


OSTALE VALUTE AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, SEK, CHF I GBP. 

Napomena:   Kamatne stope su date na godišnjem nivou u bruto iznosu (pri obračunu kamate odbija se porez od 9% za rezidente, 5%za nerezidente)