Građani - dokumentacija

Građani - dokumentacija

Pristupnica za izdavanje kartica

Krediti

Potrebna dokumentacija za analizu pojedinačnih zahtjeva i procjenu kreditne sposobnosti:

 

Dodatna dokumentacija vezana za plasmane kod kojih je sredstvo obezbjeđenja hipoteka:

  • Ugovor / Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti;
  • List nepokretnosti;
  • Procjena nepokretnosti

Banka u skladu sa posebnim uslovima definisanim Katalogom kreditno garancijskih poslova i internom segmentacijom klijenata pored navedene dokumentacije moze tražiti i dodatna dokumenta u zavisnosti od iznosa i vrste plasmana.