Kredit za kupovinu motornih vozila

Kredit za kupovinu motornih vozila

KREDIT ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit, a max do EUR 30.000,00

ROK OTPLATE

Do 60 mjeseci

GRUPA KLIJENATA

Premium, A+, A

NOMINALNA KAMATNA STOPA na godišnjem nivou

0% učešće

od 5,54% do 9,94%, fiksna

20% učešće

od 5,44% do 9,94%, fiksna

30% učešće

od 5,34% do 9,94%, fiksna

50% učešće

od 5,24% do 9,94%, fiksna

NAKNADA (% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed)

do 1,00% (min EUR:10,00)

OBEZBEĐENJE KREDITA

Dvije mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita/sudužnika, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za cijeli period trajanja kredita 

POSEBNI USLOVI

Korisnik kredita u trenutku otplate poslednjeg mjesečnog anuiteta ne može biti stariji od 70 godina života, osim u slučaju:

- osiguranja života/kredita ili drugog obezbjeđenja koje Banka ocjeni prihvatljivim, s tim da saldo duga nakon navršenih 70 godina starosti Korisnika kredita nije veći od 3.000,00 eura,

- ukoliko Korisnik kredita dostavi polisu osiguranja vinkuliranu u korist Banke, rok kredita može biti jednak roku važenja polise osiguranja, bez obzira na starosnu granicu klijenta i max ročnosti ove vrste kredita.

OTPLATA KREDITA

Vrši se u mjesečnim anuitetima

 

*Banka u skladu sa posebnim uslovima definisanim Katalogom kreditno garancijskih poslova i internom segmentacijom klijenata može tražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.

 

 

 

Primjer

 

 

VRSTA KREDITA

KREDIT ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

GRUPA KLIJENTA

Premium, A+, A

IZNOS KREDITA

10.000,00

ROK OTPLATE

60

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA

5,54%, fiksno

NAKNADA BANKE  

EUR 100,00  (1% od iznosa kredita)

MJESEČNI ANUITET

EUR 191,16

OBEZBJEĐENJE KREDITA

Dvije mjenice i mjenična ovlašćenja korisnika kredita/sudužnika, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za cijeli period trajanja kredita 

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVJEŠTAJA KREDITNOG BIROA

EUR 3,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MJENICA

EUR 4,00

UKUPAN IZNOS KOJI POTROŠAČ TREBA DA PLATI

EUR 11.576,49

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

6,15%

 

*Elementi koji ulaze u obračun EKS:   Nominalna kamatna stopa, Naknada za obradu kredita, Troškovi povlačenja izvještaja kreditnog biroa i naknada za mjenice. U konačan obračun EKS na kredit, u zavisnosti od definisanih uslova, sredstava obezbjeđenja, biće uključeni i svi ostali troškovi u skladu sa regulativom: trošaka premije osiguranja, troška uknjižbe zaloge i založne izjave, naknade za izdavanje Lista nepokretnosti, trošaka procjene nekretnine itd.

 

**Reprezentativni primer je obračunat za klijente Banke sa 0% učešća u vrijednosti vozila.

***Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.